INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (des d'ara LSSIYCE), TOLDOS ZURITA SL manifesta que el domini www.toldoszurita.com és propietat de TOLDOS ZURITA SL , amb CIF B55742621 , i domicili al Polígon Industrial de Valls C/Fusters 81, 43800 Valls (TARRAGONA) i adreça de correu electrònic contacto@toldoszurita.com

Que TOLDOS ZURITA SL està inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona. Tom 3113. Llibre de Societats. Foli 101. Full T-53704.s

TOLDOS ZURITA SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lustrat de la informació apareguda a les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, TOLDOS ZURITA SL no suposa cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es mantenen en les seves pàgines d'Internet . Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de TOLDOS ZURITA SL elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Sense embargament, els continguts i informació no s’enllaçaran amb la suspensió, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, poden tractar merament un servei que ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de TOLDOS ZURITA SL poden contenir enllaços (enllaços) a altres pàgines de tercers. Per tant, no es pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de TOLDOS ZURITA SL o els seus permisos. Cualquier acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés de TOLDOS ZURITA SL .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autorització a la que les dades personals facilitades es poden incorporar en fitxers de responsabilitat de TOLDOS ZURITA SL i domicili al Polígon Industrial de Valls, C/Fusters 81, 43800 Valls (TARRAGONA).

  • Formulari de contacte: Les seves dades seran incorporades a la fitxa de contactes amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder donar resposta. Les dades seran conservades fins que es resoldran la petició, i no seran transmeses a tercers.

En qualsevol cas, es podrà indicar la revocació del consentiment, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament i l'ocupació, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions haurien de realitzar-se a Polígon Industrial de Valls, C/Fusters 81, 43800 Valls (TARRAGONA) o a contacto@toldoszurita.com

Així mateix, també pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades / Autoritat Catalana de Protecció de Dades / Agència Vasca de Protecció de Dades / Consell de Transparència i Protecció de Dades d’Andalusia, o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a xxx@xxx.com.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de TOLDOS ZURITA SL . Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( "hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de TOLDOS ZURITA SL són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per TOLDOS ZURITA SL , per les seves societats filials i / o dominades per tercers .

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de TOLDOS ZURITA SL l'ús que l'usuari pugui portar a terme a l'respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de TOLDOS ZURITA SL

TOLDOS ZURITA SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari de el suport en el qual el programari és gravat. TOLDOS ZURITA SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l'usuari transfereix el programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

Més informació sobre la nostra Política de Cookies